posh

posher

poshest

Adjektiv
  • "a posh restaurant"

Synonymer