plait

plaits

Substantiv

Synonymer

Synonymer

  • Svenska
  • veck [ textil ]plait

plait

plaits

plaited

plaited

plaiting

Verb

Synonymer

weave into plaits
  • "plait hair"