panamanska

panamanskan

panamanskor

panamanskorna

Substantivpanamansk

Adjektiv