pörte

pörtet

pörten

pörtena

Substantiv

Synonymer