oresonlig

oresonligare

oresonligast

Adjektiv

Synonymer