operatör

operatören

operatörer

operatörerna

Substantiv
teknik

Synonymer

telefoni