omfatta

omfattar

omfattade

omfattat

omfatta

Verb
Vanligast
Vanlig

Synonymer