okey

(-)(-)(-)
Substantivokey

Substantiv

Synonymer

okey

Adjektiv