novis

novisen

noviser

noviserna

Substantiv
vardagligt

Synonymer