nerd

nerds

Substantiv

Synonymer

  • jay

    [ slang ]
data

Synonymer