nedkomma

nedkommer

nedkom

nedkommit

nedkom

Verb

Synonymer