mobiltelefon

mobiltelefonen

mobiltelefoner

mobiltelefonerna

Substantiv
telefoni

Synonymer