mjölkspann

mjölkspannet

mjölkspann

mjölkspannen

Substantiv
jordbruk

Synonymer