lykta

lyktan

lyktor

lyktorna

Substantiv

Synonymer
lykta

lyktar

lyktade

lyktat

lykta

Verb