lessen

Adjektiv
vardagligt

Synonymer
lessen

lessen

lessens

lessened

lessened

lessening

Verb

Synonymer

Synonymer

Synonymer