lam

Adjektiv

Synonymer
lam

Substantiv

lam

lam

lams

lammed

lammed

lamming

Verb

Synonymer