lam

Adjektiv

Synonymerlam

Substantiv

lam

lam

lams

lammed

lammed

lamming

Verb

Synonymer