ladugård

ladugården

ladugårdar

ladugårdarna

Substantiv
jordbruk

Synonymer