kvarleva

kvarlevan

kvarlevor

kvarlevorna

Substantiv

Synonymer
kvarleva

Verb