kupera

kuperar

kuperade

kuperat

kupera

Verb

Synonymer

kortspel

Synonymer