kraftig

kraftigare

kraftigast

Adjektiv
Vanligast

Synonymer

Mindre vanlig

Synonymer

anatomi

Synonymer

  • "Hon hade kraftig hårväxt"

Synonymer