kostymera

kostymerar

kostymerade

kostymerat

kostymera

Verbkostymerad

Adjektiv