Kora

Namnkora

korar

korade

korat

kora

Verb

Synonymer

Kora

Namn