koppla av

kopplar av

kopplade av

kopplat av

koppla av

Verb
bildligt

Synonymer

teknik