komprimering

komprimeringen

komprimeringar

komprimeringarna

Substantiv
fysik

Synonymer

data