kompression

kompressionen

kompressioner

kompressionerna

Substantiv
teknik

Synonymer