knopp

knoppen

knoppar

knopparna

Substantiv
Vanligast botanik
Vanlig

Synonymer

Mindre vanlig anatomi vardagligt

Synonymer

Ovanlig
Ovanlig zoologi