knodd

knodden

knoddar

knoddarna

Substantiv

Synonymer