kedja

kedjan

kedjor

kedjorna

Substantiv

Synonymer

Synonymerkedja

kedjar

kedjade

kedjat

kedja

Verb

Synonymer