inställning

inställningen

inställningar

inställningarna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

data

Synonymer

teknik