inrättning

inrättningen

inrättningar

inrättningarna

Substantiv

Synonymer

vardagligt

Synonymer