inget

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer
ingen

Adjektiv

inget

determinant

Synonymer