impishness

Substantiv

Synonymer till impishness

Vad betyder impishness inom generell ?

the trait of behaving like an imp

Diskussion om ordet impishness