imparting

Substantivimpart

impart

imparts

imparted

imparted

imparting

Verb
tell, give knowledge

Synonymer

Synonymer

Synonymer