hytta

hyttan

hyttor

hyttorna

Substantiv

Synonymer

Synonymer
hytta

hytter

hytte

hyttat

hytta

Verb

Synonymer