hage

hagen

hagar

hagarna

Substantiv
barn

Synonymer

jordbruk

Synonymer

  • Engelska
  • pen [ jordbruk ]
botanik

Synonymer

Synonymer