hållfasthet

hållfastheten

hållfastheter

hållfastheterna

Substantiv
teknik

Synonymer