goddam

Adjektivgoddam

Adverb
vanliga uttryck
(intensifier) extremely
  • "you are goddamn right!"