glapp

glappet

glapp

glappen

Substantiv
teknik

Synonymer

Synonymer
glapp

Adjektiv
ALLMÄNT