ge efter för

ger efter för

gav efter för

gett efter för

ge efter för

Verb
Vanligast
material
  • "Taket gav vika för stormen."

Synonymer

bildligt

Synonymer