fylla i

fyller i

fyllde i

fyllt i

fyll i

Verb