fresta

frestar

frestade

frestat

fresta

Verb

Synonymer