framstöt

framstöten

framstötar

framstötarna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Mindre vanlig

Synonymer

politik