framflytta

framflyttar

framflyttade

framflyttat

framflytta

Verb