forcera

forcerar

forcerade

forcerat

forcera

Verb
vardagligt
  • "Spionen som forcerade chiffret"

Synonymer