fattig

Adjektiv

Synonymer

poetisk

Synonymer

poetisk

Synonymer

bildligt

Synonymer