förtrollning

förtrollningen

förtrollningar

förtrollningarna

Substantiv
bildligt
mytologi

Synonymer