förening

föreningen

föreningar

föreningarna

Substantiv
organisation

Synonymer

kemi

Synonymer