färgstyrka

färgstyrkan

färgstyrkor

färgstyrkorna

Substantiv
teknik

Synonymer