exuviate

exuviate

exuviates

exuviated

exuviated

exuviating

Verb
zoologi

Synonymer

  • Svenska
  • ömsa [ zoologi ]

Synonymer