emotion

(-)(-)(-)
Substantiv
psykologi
emotion
Visa bild Fotograf: Electron

Synonymer
emotion

emotions

Substantiv
emotion
Visa bild Fotograf: Electron
any strong feeling

Synonymer